GŁÓWNE CELE NASZEJ PLACÓWKI :

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji metodami aktywizującymi, twórczymi i innowacyjnymi;

2) tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb i możliwości twórczych i intelektualnych;

3) otoczenie dzieci przyjazną i życzliwą atmosferą, pełne zaakceptowanie każdego dziecka jako autonomiczną i niepowtarzalną jednostkę.

4) kształtowanie podstaw systemu wartości u dzieci - przekazywanie pierwszych sposobów wartościowania, norm, wzorów i ideałów zachowania.

5) wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych
w domu, w przedszkolu, na ulicy; rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

6) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek

7) troska o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność fizyczną;

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym;

9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej;

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności.

W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie.

3. Rozwija się twórczo i jest samodzielne.

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Na wysokim poziomie osiąga gotowość do podjęcia edukacji na kolejnym etapie

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU RODZICE:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów
i niepowodzeń dziecka.

3.Dzielą się swoimi spostrzeżeniami o pracy przedszkola, bezpośrednio rozmawiają
z nauczycielem, dyrektorem o trudnych sprawach wychowawczych.

4. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

5. Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc, służą swoją zawodową wiedzą.

6. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU NAUCZYCIELE:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni
i twórczy.

3. Tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują twórcze
i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.

7. Nauczyciele pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

8. Monitorują efektywność własnej pracy.

9. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, studentami kierunków pedagogicznych.

10. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem.

11. Proponują rodzicom nowe formy współpracy.

BIP -  Deklaracja dostępności