Programy realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020

 

Program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku na rok szkolny 2019/2020

„Nasze Przedszkole” - Wiesława Żaba – Żabińska i Małgorzata Kwaśniewska

opublikowany przez Wydawnictwo MAC Edukacja 2017.

       

  1. Adaptacja  dzieci 3-, 4- letnich w nowych warunkach życia przedszkolnego 
    (Maria Grychtoł, Joanna Patrzyk).                                                     

     2.  Bezpieczny Świat dziecka – program z zakresu bezpieczeństwa dla dzieci 3 -6 letnich

      (Barbara Rozmus). 

     3.W kolorowej krainie kół i kwadratów – program z zakresu stymulowania aktywności  

      plastycznej  dzieci z wykorzystaniem origami płaskiego (Barbara Rozmus)

     4.  Chcę być zdrowy – program z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

     (Mariola Baron, Mirosława Walny)                        

     5. Program Pedagogizacji Rodziców (Alicja Buczek)

     6. Bajeczna terapia – program terapeutyczno – wychowawczy dla dzieci przedszkolnych 

         (Alicja Buczek)

      7. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania (Alicja Buczek)

      8. Muzyka jest w nas – program z zakresu edukacji muzycznej (Daria Moćko – Sacka)

      9. Krok po kroku zwiedzamy Europę – program edukacji europejskiej  dla  dzieci                                                 

          5,6 – letnich (Jolanta Wiedemann, Maria Zapiór)   

      10. Ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w zakresie rozwoju aktywności ruchowej                        

       i umysłowej (Ewa Wagner)

      11. Dziecięca matematyka (E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Zielińska (DKW - 4013 - 5/01)

 

      Język angielski: Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla grup przedszkoli.  Magdalena Kębłowska.

      Religia: Program „W radości dzieci Bożych”. Ks. T. Śmiech ; AZ – 0 -04/3  6l

      Religia: Program „Kochamy dobrego Boga”. Komisja Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski AZ – 0 -01/10 5l

Pozycje wspomagające program wychowania przedszkolnego, realizowane we wszystkich grupach wiekowych:

 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska: „Dziecięca matematyka”

Program ten pozwala rozwinąć u dzieci możliwości umysłowe i uzdolnienia do uczenia się matematyki w szkole. W programie wyodrębniono 14 bloków, w których treści ułożone są zgodnie z rozwojem dziecięcych umiejętności

dla dzieci 3,4,5,6 - letnich:

- orientacja przestrzenna

- rytmy

- przyczyna i skutek

- liczenie obiektów

- dodawanie i odejmowanie

- klasyfikacja

dla dzieci 4,5,6 – letnich

- uświadamianie sobie stałej liczby elementów w zbiorze bez względu na jego rozłożenie w przestrzeni

- ustawianie po kolei, liczby porządkowe

dla dzieci 5,6 – letnich

- mierzenie długości, stałość długości

- figury geometryczne i ich przekształcanie

- odporność emocjonalna i zdolność do wysiłku intelektualnego

dla dzieci 6- letnich

- mierzenie ilości płynów, stałość ilości płynów

- waga i ważenie

- układanie i rozwiązywanie zadań z treścią.

 

Mariola Baron i Mirosława Walny: „Chcę zawsze być zdrowy” - edukacja zdrowotna dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Celem programu jest przyswojenie przez dzieci określonej wiedzy i umiejętności, nabycie przyzwyczajeń i nawyków zdrowotnych, rozwój sprawności ruchowej oraz wykształcenie czynnej postawy w zapobieganiu chorobom.

Problematyka uwzględniona w programie została podzielona na kilka bloków tematycznych:

- wiem co jem

- czystość to zdrowie – mówi przysłowie

- kto się hartuje, ten nie choruje

- lekarz to mój przyjaciel

- ruch to zdrowie

- poznajemy dyscypliny sportowe.

 

Maria Zapiór i Jolanta Wiedemann: „Krok po kroku zwiedzamy Europę” - edukacja europejska dla dzieci 5,6 letnich

Celem programu jest przybliżenie dzieciom wiedzy na temat własnego miasta, kraju i kontynentu, poznanie swego miejsca w rodzinie, przedszkolu, środowisku lokalnym i Ojczyźnie, a także umiejscowienie swego kraju i jego kultury w Europie. Dzieci będą mogły też poznać inne kraje europejskie – ich zabytki, kulturę, zwyczaje, kuchnię, zabawy i popularne bajki.

 

Alicja Buczek: „Pedagogizacja rodziców”

Celem programu jest szeroko rozumiana współpraca, która realizuje się poprzez:

- wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci

- pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych

- ułatwianie rodzicom sposobu komunikowania z nauczycielami

- wyrabianie większego zaufania i powierzania nauczycielom problemów z dziećmi, często ukrywanych przez rodziców

- poszukiwanie wspólnych rozwiązań i dróg postępowania

- wzbogacanie kompetencji rodziców w dziedzinie wybranych nauk społecznych

- budzenie zainteresowania rodziców życiem grupy

- zaangażowanie i efektywna współpraca z przedszkolem i szkołą.

 

Joanna Patrzyk i Maria Grychtoł: „Adaptacja dzieci 3,4 letnich w nowych warunkach życia przedszkolnego”

Celem programu jest: ułatwienie aklimatyzacji małego dziecka w społeczności przedszkolnej, pomoc dzieciom i ich rodzicom w niwelowaniu stresu i negatywnych uczuć związanych z nową dla nich sytuacją, sprawienie, aby dziecko z uśmiechem przychodziło do przedszkola, a pobyt w nim był zapamiętany jako radosny okres w życiu.

Program realizowany jest w dwóch modułach :

I – współpraca z rodzicami od maja poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej do czerwca następnego roku

II- praca z dziećmi od momentu pozostawienia ich przez rodziców w przedszkolu.

 

Alicja Buczek: „Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania”

Celem programu, stworzonego w oparciu o metodę glottodydaktyczną, jest przygotowanie dziecka do złożonego procesu komunikowania się (mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie) tak, by dziecko zdało sobie sprawę, iż nauka czytania i pisania jest radosną zabawą, a nie przykrym obowiązkiem. Program realizowany jest już od 3 roku życia dziecka, a poprzez indywidualne podejście do każdego przedszkolaka może on maksymalnie rozwinąć swoje potencjalne umiejętności, twórczą aktywność i sprawność językową.

 

Barbara Rozmus: „W kolorowej krainie kół i kwadratów”- stymulowanie aktywności plastycznej dzieci w wieku od 3 do 6 lat z wykorzystaniem origami płaskiego

Celem programu jest wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, kształtowania jego kreatywnej postawy oraz stymulowanie go do podejmowania działalności plastycznej w technice origiami.

Technika ta uspokaja, wycisza, podnosi sprawność manualną i intelektualną, działa terapeutycznie. Zastosowanie założeń tego programu daje bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, z dziećmi o zaniżonej samoocenie, z dziećmi o obniżonej sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Barbara Rozmus: program z zakresu bezpieczeństwa "Bezpieczny świat dziecka" przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat

Pomysł stworzenia programu narodził się z potrzeby uporządkowania i usystematyzowania treści dotyczących bezpieczeństwa, jakie zawarte były w dopuszczonych programach wychowania przedszkolnego, a zarazem osadzenia ich w konkretnym środowisku społecznym, lokalnym i realizacji z pomocą tegoż środowiska. Dodatkowym argumentem było uatrakcyjnienie trudnych, a zarazem ważnych dla małych dzieci tematów. Pozyskanie dla tego programu szerokiego społeczeństwa lokalnego pomogło z kolei zdobyć większe środki na jego realizację.

Głównym celem programu jest z jednej strony kształtowanie takich umiejętności, nawyków i postaw dzieci, które zapewnią im bezpieczeństwo w kontaktach ze środowiskiem przyrodniczym, technicznym i ludzkim, a z drugiej strony koordynacja działań osób dorosłych, odpowiedzialnych za zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w domu, przedszkolu, na ulicy i we wszystkich innych miejscach publicznych.

Na tym dwutorowym sposobie działania nad zapewnieniem dzieciom bezpiecznego życia opiera się dwuczłonowa budowa programu "Bezpieczny świat dziecka".

I moduł programu

obejmuje pracę nauczycieli z dziećmi i zawiera szczegółowy rozkład materiału z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wraz z przewidywanymi osiągnięciami dzieci. Treści materiału zostały podzielone tematycznie na siedem działów.

 

DZIAŁ I

Bezpieczna zabawa w Sali, ogrodzie, na podwórku, nad wodą, zimą oraz zgodne współdziałanie dzieci.

 

DZIAŁ II

Bezpieczne uczestnictwo w ruchu ulicznym.

 

DZIAŁ III

Bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych - zaspokajających codzienne potrzeby człowieka i ułatwiających pracę, umożliwiających komunikowanie się i zdobywanie informacji.

 

DZIAŁ IV

Bezpieczne kontakty z przyrodą, czyli zachowanie się w mało znanym środowisku przyrodniczym i w obliczu groźnych zjawisk przyrodniczych oraz zachowanie wobec zwierząt i nieznanych roślin.

 

DZIAŁ V

Właściwy kontakt z niebezpiecznymi przedmiotami, chemikaliami, lekarstwami i urządzeniami, które mogą być źródłem poparzeń lub pożaru.

Bezpieczne zachowanie w razie zagrożenia pożarowego.

Nauka właściwego użytkowania przedmiotów codziennego użytku.

 

DZIAŁ VI

Bezpieczne kontakty z obcymi:

- umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych w miejscach publicznych

- znajomość swojego adresu i jego ochrona

- nabycie nawyków ograniczonego zaufania wobec obcych oraz umiejętności zwracania się o pomoc do osób zaufanych, znanych.

 

DZIAŁ VII

Umiejętność szukania i znajdowania pomocy:

- poznanie charakteru pracy różnego rodzaju służb

- bezpośrednie spotkania w przyjaznej atmosferze

- umiejętność zwracania się o pomoc, znajomość numerów alarmowych.

II moduł programu

dotyczy pracy z osobami dorosłymi:

 

NAUCZYCIELE

Podnoszenie wiedzy, znajomość przepisów, umiejętności praktyczne w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, opracowanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, współpraca z innymi placówkami przedszkolnymi

 

DYREKTORZY

Koordynacja pracy wszystkich uczestników programu, poszukiwanie sponsorów, organizacja imprez

 

RODZICE

Ujednolicenie działań wychowawczych z przedszkolem, znajomość zagrożeń i sposobów ich niwelowania, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, korzystanie z pomocy wykwalifikowanych służb, wspólna z dziećmi realizacja niektórych tematów programu

 

SŁUŻBY POMOCOWE ( POLICJA, SŁUŻBY MEDYCZNE, STRAŻ POŻARNA, STRAŻ MIEJSKA, SĄD RODZINNY, PORADNIA PP )

Kontakty i zajęcia z dziećmi, stały kontakt z nauczycielami, szkolenia dla nauczycieli, kontakty z rodzicami - prelekcje, warsztaty, konsultacje, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, udział w międzyprzedszkolnych imprezach i zabezpieczanie ich

 

WŁADZE SAMORZĄDOWE I OŚWIATOWE

Otrzymywanie informacji o realizacji programu, zapewnianie wsparcia organizacyjnego i finansowego w konkursach, spartakiadach, imprezach itp.

 

SPONSORZY, PRODUCENCI, POZOSTALI PRZYJACIELE PROGRAMU

Druk ulotek, folderów, plakatów, nalepek, książeczek dla dzieci, szycie maskotek i strojów

 

Materiały pomocnicze

- materiały opracowane głównie przez autorkę programu:

karty pracy dla dzieci, scenariusze zajęć, karty ewaluacji dla poszczególnych grup wiekowych - sprawdzające stopień realizacji treści

książeczki kolorowanki, zeszyciki do wspólnej pracy z rodzicami

ankiety dla rodziców i nauczycieli

 

- materiały sponsorowane:

nalepki, znaczki, odblaski

koszulki z logo programu

dyplomy, nagrody rzeczowe

maskotki

duży strój Hektora

Dotychczasowa realizacja programu

 

- przedstawienie programu dyrektorom przedszkoli, władzom oświatowym i samorządowym oraz przedstawicielom służb pomocowych

- przyjęcie realizacji programu we wszystkich placówkach przedszkolnych powiatu - objęcie programem 1000 dzieci 6-letnich

- opracowanie w drodze konkursu dla dzieci wizerunku i imienia maskotki Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie - psa "Sierżanta Hektora" oraz logo na materiały drukowane

- pozyskanie sponsorów - ze Stowarzyszeniem "Bezpieczny Powiat Mikołowski" na czele

- druk materiałów, zamówienie maskotek i dużego stroju Hektora

 

Codzienna realizacja programu

Bezpośrednio z dziećmi:

 

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli w grupach

- urządzenie w każdej sali przedszkolnej kącików bezpieczeństwa

- konkursy międzyprzedszkolne - plastyczne, wiedzowe, sportowe

- spotkania dzieci z Sierżantem Hektorem oraz przedstawicielami służb pomocowych

- prezenty i nagrody dla dzieci podsumowujące kolejne etapy realizacji programu

Poprzez dorosłych:

 

- nauczyciele: szkolenia bhp i 1 szej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, opieka nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych, kontakty z przedstawicielami służb pomocowych, wypracowanie procedur bezpieczeństwa dla każdej placówki, zapoznanie z nimi rodziców, wypracowanie z rodzicami wspólnego frontu wychowawczego, pomoc w uzyskaniu przez rodziców fachowej pomocy w przypadku problemów rodzinnych

- pozostali uczestnicy programu: wspólne planowanie dalszej pracy, pozyskiwanie sponsorów, organizacja dużych imprez międzyprzedszkolnych

 

 

Alicja Buczek: "Bajeczna terapia"

Celem ogólnym programu jest pomoc dziecku w realizacji jego indywidualnej drogi rozwojowej, czyli wspieranie rozwoju jego osobowości, modelowanie pozytywnych postaw i zachowań społecznych dzieci.

 

Oczekuje się, że po wdrożeniu programu dziecko:

* wykształci odporność emocjonalną;

* nauczy się pozbywania negatywnych emocji;

* będzie umiało skutecznie pokonywać trudności;

* wykształci pozytywną samoocenę;

* nauczy się odróżniać dobro od zła;

* będzie aktywne i otwarte w stosunku do ludzi i świata

 

Daria Moćko - Sacka "Muzyka jest w nas"

Głównymi celami edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym, a zarazem celami tego programu są:

- podniesienie sprawności psychomotorycznej dziecka,

- wyrabianie świadomości ruchu,

- wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi,

- doskonalenie koordynacji ruchowej, słuchowo- ruchowej i wzrokowo- ruchowej,

- wydłużenie fazy wydechu, regulacja oddychania,

- wyrabianie poczucia rytmu i tempa,

- zapoznanie z wartościami rytmicznymi,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- wyrabianie umiejętności gry na podstawowych instrumentach perkusyjnych,

- rozwijanie słuchu muzycznego, wrażliwości muzycznej,

- wnoszenie swobodnej i wesołej atmosfery działań,

- danie dziecku możliwości znalezienia miejsca w grupie i przeżywania małych, ale znaczących sukcesów,

- łagodzenie i likwidowanie zmęczenia, uspakajanie i odprężanie psychiczne,

- pozytywny wpływ na rozwój mowy, myślenia, zapamiętywania, porównywania, analizowania i uogólniania,

- zapobieganie wadom postawy oraz pozytywny wpływ na ich korygowanie,

- wyzwalanie pozytywnych przeżyć,

- rozwijanie inwencji twórczej, otwartej i twórczej postawy oraz smak estetyczny dziecka;

 

Ewa Wagner: program profilaktyczno-stymulujący "Ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka"

Program został stworzony w oparciu o metody: „Kinezjologii edukacyjnej” – Paul’a Dennisona, „Ruchu Rozwijającego” – Weroniki Sherborn’e, ćwiczenia usprawniające aparat mowy oraz działania kształcące manualnie czyli metodę – „origami”. Integracja powyższych metod skutecznie wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. Stymulowanie tego rozwoju polega na stosowaniu prostych ćwiczeń i zabaw ruchowych, zabaw logopedycznych oraz wykonywaniu efektownych prac plastycznych. Program dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym.

 

BIP -  Deklaracja dostępności